บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2556

, จำนวนผู้เข้าชม : 25499, จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น : 4986

รายละเอียด :

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,สาขาวิศวกรรมการผลิต

(ภาคภาษาอังกฤษ) ,สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ,สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ระดับปริญญาโท ได้แก่ ,สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ,สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,สาขาวิศวกรรมการผลิต,สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ,วิศวกรรมโยธา ,บริหารงานก่อสร้าง,วิศวกรรมอัตโนมัติ , วิศวกรรมวัสดุ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา, สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาสาขา,เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ,สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา,สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน , สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง,สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (สหกิจศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาเคมีอุตสาหกรรม ,สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , สาขาสถิติประยุกต์ , สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ , สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์,สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,สาขาเคมีอุตสาหกรรม , สาขาสถิติประยุกต์ , สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเคมีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  ได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) ,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,สาขา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (นานาชาติ), สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)

คณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ได้แก่ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม ,สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ ,สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก www.grad.kmutnb.ac.th  (การรับสมัครนักศึกษาใหม่)  หรือขอรับใบสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2405-2417 หรือ http//www.grad.kmutnb.ac.th  

สร้างโดย : prkmutnb | IP : 202.44.33.3

ความคิดเห็นที่ : 4985

us payday loan payday online loans money till payday payday advance
โดย : Reestils [16/11/2018 20:36:45] | Tel : 88186364117| E-mail : gvenniosumi@gmail.com

ความคิดเห็นที่ : 4984

cialisonlineytfrx.com is viagra generic cialisonlineytfrx.com fda approves female viagra http://cialisonlineytfrx.com http://www.viagraabdmr.com who created viagra http://viagraabdmr.com overnight viagra www.viagraabdmr.com
โดย : algori [16/11/2018 11:36:56] | Tel : 88964385151| E-mail : ardadaa5@qmails.website

ความคิดเห็นที่ : 4983

rehabilitation hospital xanax generic can u get withdrawals from weed xanax tablets signs and symptoms of meth xanax pills withdrawal effects of ecstasy xanax pills signs of alcoholism
โดย : LeroyBam [13/11/2018 06:02:53] | Tel : 85561963947| E-mail : nwmgsqepchnn@fateranert.info

ความคิดเห็นที่ : 4982

how to detox off oxycodone generic for xanax private rehab generic for xanax california marijuana xanax generic lsd withdrawal symptoms xanax pills rehab club
โดย : ShaunBluse [13/11/2018 06:02:46] | Tel : 84969456554| E-mail : gjjqeaypaizv@tarecvaret.info

ความคิดเห็นที่ : 4981

top ten online casinos in the world what are some good online gambling sites usa online slots real money casino with live roulette online online casino for cash best casino craps online payouts high roller slot machines real online casinos accepting usa players online casino's accepting u s players
โดย : Bobbyhix [12/11/2018 19:55:00] | Tel : 85514397233| E-mail : dlesnkgnp@gassfey.com

ความคิดเห็นที่ : 4980

http://viagraneggrx.com silagra vs viagra http://viagraneggrx.com viagra and cialis together http://viagraneggrx.com www.cialichlis.com generic cialis soft tab http://cialichlis.com cialis order canada cialichlis.com http://www.vilangranrx.com female verion of viagra http://vilangranrx.com viagra tips http://www.vilangranrx.com
โดย : Tactupe [09/11/2018 09:48:32] | Tel : 81211354718| E-mail : ahgaeikl2@qmails.loan

ความคิดเห็นที่ : 4979

cialekds.com viagra trial voucher buy cialis online http://cialekds.com generic cialis buy cialekds.com http://www.cialisnrx.com generic cialis vs brand ci www.cialisnrx.com generic cialis effectiveness cialisnrx.com
โดย : aressmiz [08/11/2018 12:32:50] | Tel : 89192255521| E-mail : ahgasfe2@qmails.pw

ความคิดเห็นที่ : 4978

www.cialisgenchx.com viagra red face cialisgenchx.com viagra vs stendra cialisgenchx.com vilangranrx.com viagra triangle bars vilangranrx.com viagra drink http://vilangranrx.com
โดย : cymnresy [07/11/2018 12:52:17] | Tel : 81135794512| E-mail : ardasfe2@qmails.pw

ความคิดเห็นที่ : 4977

drug rehab new york generic for xanax can i get addicted to weed xanax tablets getting off of oxycodone xanax tablets withdrawal of oxycontin xanax tablets signs someone is using heroin
โดย : Alfredgek [07/11/2018 09:51:24] | Tel : 85962914213| E-mail : emgheuamhnhi@tarecvaret.info

ความคิดเห็นที่ : 4976

oxycotin side effects alprazolam 0 5 mg treatment centers xanax bars treatment options for lsd xanax pills dihydrocodeine addiction treatment alprazolam 0 5 mg ice addiction help
โดย : MichaelVob [07/11/2018 09:48:20] | Tel : 84854891422| E-mail : ajcoibomdxhp@cabareture.info

ความคิดเห็นที่ : 4975

viagra uk online pharmacy generic viagra without a doctor prescription where to buy viagra from in uk viagra without a doctors prescription cheapest sildenafil tablets generic viagra without a doctor prescription canadian discount pharmacies viagra viagra without a doctor prescription usa viagra generika kaufen absolut diskret
โดย : Raymondliz [03/11/2018 11:39:08] | Tel : 89162373172| E-mail : ytnayyitctwe@cabareture.info

ความคิดเห็นที่ : 4974

viagra condoms online viagra without prescription does viagra become generic viagra without doctor prescription viagra pill boots viagra without a doctor prescription buy cheap real viagra generic viagra without a doctor prescription cheap viagra that works
โดย : RonaldCor [03/11/2018 10:24:05] | Tel : 82877274447| E-mail : ifrnorqpujlp@tarecvaret.info

ความคิดเห็นที่ : 4973

โดย : rotopy [02/11/2018 22:55:05] | Tel : 81242836489| E-mail : rtiuskd@qmails.loan

ความคิดเห็นที่ : 4972

xanax alcohol addiction xanax bar how to get off tramadol xanax dosage crack cocaine rehab generic xanax buprenorphine treatment generic xanax speed detox
โดย : Williamhef [01/11/2018 11:26:58] | Tel : 85254649314| E-mail : smecbhrfnotp@fateranert.info

ความคิดเห็นที่ : 4971

symptoms of doing meth xanax dosage symptoms of amphetamine abuse lorazepam vs xanax drug abuse marijuana xanax pills addiction recovery services xanax bars symptoms of amphetamine withdrawal
โดย : Williamfus [01/11/2018 11:26:58] | Tel : 88929259219| E-mail : olpzaqcszqgy@cabareture.info

แสดงความคิดเห็น :

จาก :
Email :
เบอร์ติดต่อ :
รายละเอียด :
 

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งลบที่ปุ่มแจ้งลบ หรือที่ khaokhothailand@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไปhttp://www.khaokhothailand.com (เขาค้อ ไทยแลนด์ดอทคอม), โทรศัพท์: 08-9206-6080, 08-5158-5953, id line: tahandaonz (ติดต่อโฆษณา)

Find us on Facebook: http://www.facebook.com/khaokho, E-mail: khaokhothailand@gmail.com