สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ (สวนสัตว์เปิดเขาค้อ)

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ (สวนสัตว์เปิดเขาค้อ) เป็นสถานีวิจัยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินโครงการโดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบนพื้นที่เขาค้อ และจากนั้นส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้จัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาค้อและจัดทำโครงการสวนสัตว์เปิดเขาค้อ ครอบคลุมพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร ในตำบลเขาค้อ ตำบลสะเดาะพง และตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ

สัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ภายในสถานีแบ่งออกเป็น 3 จำพวก ได้แก่ สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ป่าจำพวกสัตว์ปีก สัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สิ่งอำนวยความสะดวก:
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์มีบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง พักได้หลังละ 10 คน หากผู้ที่เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องการเจ้าหน้าที่บรรยายและนำชมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ต้องทำหนังสือล่วงหน้าถึง หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทร. 08-6887-7393 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยง สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพ โทร. 02-561-4292 ต่อ 713, 02-579-9630 การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกศรีดิษฐ์ เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 7แยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 3.5กิโลเมตร

สวนสัตว์เปิดเขาค้อ มีทั้งสัตว์ที่ปล่อยตามธรรมชาติและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในกรง หากผู้ที่เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องการเจ้าหน้าที่บรรยายและนำชมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ต้องทำหนังสือล่วงหน้าถึง หัวหน้าโครงการสวนสัตว์เปิดเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ความเป็นมา:
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ และทรงเยี่ยมราษฎรบนพื้นที่เขาค้อ ในการเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าโดยให้จัดทำเป็นสวนสัตว์เปิดในบริเวณด้านตะวันตกของเขาค้อ เนื้อที่ประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร

เพื่อเป็นการสนองต่อพระราชดำริ กรมป่าไม้จึงได้มอบหมายให้ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า(ในขณะนั้น) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงาน กองอนุรักษ์สัตว์ป่า จึงได้ทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปสำรวจพื้นที่ และให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาค้อ เพื่อดำเนินการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2527 โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร และต่อมา คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้อนุมัติดำเนินงาน โครงการสวนสัตว์เปิดเขาค้อตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527

ข้อมูลด้านกายภาพ:
พื้นที่: 12500 ไร่

ภูมิประเทศ:
ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและมีที่ราบบางส่วน ยอดเขาที่สูงที่สุดจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,300 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำห้วยค้อ ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน สภาพป่าเป็นป่าดงดิบเขา

ภูมิอากาศ:
สภาพอากาศโดยทั่วไปในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 2

ข้อมูลด้านชีวภาพ
ทรัพยากรป่าไม้: พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ : สนเขา ลำใยป่า มะม่วงป่า ค้อ ตะแบก ตะเคียน ปอสา หมาก หวาย ไผ่ต่าง ๆ เป็นต้น

ทรัพยากรสัตว์ป่า:
สัตว์ป่าที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ : กวาง เก้ง หมีควาย หมูป่า เสือลายเมฆ เสือไฟ แมวดาว ไก่ป่าตุ้มหูแดง นกเขาเขียว นกแก๊ก นกแซงแซว นกเขาเปล้า นกขุนทอง เต่าปูลู ฯลฯสัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ ได้แก่ : สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์และมีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เ6ก้ง วัวแดง กวาง เนื้อทราย ละองละมั่ง ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าหน้าเขียว นกยูง นกหว้า นกแว่น เป็ดก่า เป็ดหงส์ เป็ดแดง นกกระราง นกขุนแผน นกแก้วโม่ง นกแขกเต้า และเต่าชนิดต่าง ๆ

การคมนาคม:
จากจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-หล่มสัก ถึงสายแยกแคมป์สน (หลักกิโลเมตรที่ 100) เลี้ยวขวาไปเขาค้อ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงบ้านรัตนัย-ปัญญาคี แล้วเดินทางต่ออีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงทางเข้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ รวมระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร จากจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก ถึงสามแยกบ้านนางั่ว (ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร) เลี้ยวซ้ายไปเขาค้อเดินทางต่ออีกประมาณ 32 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ เดินทางต่ออีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสถานีเพาะเลี้ยงเขาค้อ รวมระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร

ที่ตั้ง:
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาค้อ ตำบลเดาะพง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ 12,500 ไร่
แผนที่การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 2196 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 17 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2325 เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 7 แยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร 


http://www.khaokhothailand.com (เขาค้อ ไทยแลนด์ดอทคอม), โทรศัพท์: 08-9206-6080, 08-5158-5953, id line: tahandaonz (ติดต่อโฆษณา)

Find us on Facebook: http://www.facebook.com/khaokho, E-mail: khaokhothailand@gmail.com