วัดพระธาตุผาแก้ว (Wat Pha Sorn Kaew)

ประวัติความเป็นมา
วัดพระธาตุผาแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่า"วัดพระธาตุผาแก้ว"เมืีอวันที่ 1 ก.ค. 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส

วัดพระธาตุผาแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ. บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่

พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทโธ และ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส สองครูบาอาจารย์คู่บุญคู่บารมี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และเหล่าผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดสร้างเสนาสนะ กุฏิที่พักสงฆ์ อาคารปฎิบัติและบรรยายธรรม รวมถึงอาคารที่พักของผู้มาภาวนาเพื่อรองรับคณะผู้มีจิตศรัทธาจากทุกแห่งหนทีหลั่งไหลกันเข้ามาอบรมภาวนาในแนวสติปัฎฐานสี่ แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปิติยินดียิ่งของครูบาอาจารย์กับเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ..สละทั้งแรงกายและแรงทรัพย์ในการจัดสร้าง และสมกับคุณค่าแห่งความเสียสละ ความอุตสาหะ วิริยะ และมุ่งมั่นตั้งใจที่ได้ตั้งไว้โดยชอบแล้ว...

สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

วัตถุประสงค์การสร้าง
เพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน

วัดพระธาตุผาแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ เรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ซึ่งศาสนาพุทธล้วนเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตัวเอง

หลักคำสอนของการปฏิบัติธรรม
สติปัฏฐาน ๔ เป็นหัวใจและวัตถุประสงค์หลัก ของการสอนปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธาตุผาแก้ว โดยเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก เพื่อรู้จักฐานที่ตั้งของสติ ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และ นามธรรม ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้น คำสอนหลักของการปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานฯ เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


พระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทฺโธ

นาม เกิด อุปสมบท ปารมี อิ่มแก้ว ๑ มีนาคม ๒๕๐๐ เมื่อ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดยายร่ม ต.บางมด อ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เขมจารี วัดปทุมคงคาวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์
การศึกษา นักธรรมเอก วัดทองวิปัสสนา จ.นครสวรรค์ นักธรรมโท วัดไร่ขิง จ.นครปฐม นักธรรมตรี วัดราชโอรส กรุงเทพฯ
ปัจจุบัน จำพรรษาอยู่ที่ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี จิตใจอ่อนโยน มีเมตตา จึงเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป ท่านเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี ท่านเริ่มรักษาศีล ๘ ทุกวันพระใหญ่ ท่านไม่มีครอบครัว ไม่เที่ยวเตร่ ไม่เสพสุราเมรัย ขณะเป็นฆราวาส ท่านเพียรสร้างทานบารมี ด้วยเมตตาจิตมาโดยตลอด อีกทั้งท่านยังเป็นกุลบุตร ผู้มีความกตัญญูเป็นเลิศ ด้วยการรับหน้าที่เป็นเกษตรกรในไร่ส้ม ทำสวนเกษตรกว่า ๒๐๐ ไร่ เลี้ยงดูบิดา มารดา และท่านยังทำหน้าที่ของอภิชาติบุตร ด้วยการชักนำบิดามารดาไปฟังธรรม ทำบุญ รักษาศีล ในสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนเมื่ออายุย่างเข้า ๒๙ ปี ท่านจึงได้กราบลาบิดามารดาและพระแม่ธรณี ที่ให้ดอกผลเลี้ยงดูบุพการีและตนเองมาโดยตลอด ท่านมุ่งมั่นเตรียมตัวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ด้วยการหมั่นพากเพียร ท่องบทสวดมนต์อย่างไม่ท้อถอย เพราะมีความปรารถนาเป็นที่ตั้ง เพื่อเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเข้าสู่เพศบรรพชิตในปี พ.ศ. ๒๕๒๙

ใน วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ พระอาจารย์ปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาแก้ว ได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูสังฆรักษ์

เกียรติประวัติ
พระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการทำกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงมาโดยตลอด ด้วยเป็นผู้มีภาวะผู้นำสูง ท่านจึงริเริ่มนำคณะศิษย์ต่างๆ ร่วมบำเพ็ญกุศล สร้างสาธารณประโยชน์เสมอมา นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธ ได้สร้างสถานปฎิบัติธรรม โบสถ์ ศาลา และเจดีย์ นับรวมได้กว่า ๒๕ แห่งทั่วประเทศ ทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จันทบุรี กาญจนบุรี อุบลราชธานี และเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ท่านยังสร้างศูนย์การเรียนการสอน ร่วมสร้างโรงทาน มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และให้การอุปการะแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

นอกจากกิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์ที่ท่านบำเพ็ญในวงกว้างแล้ว พระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธ ยังเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริจาคโลหิตมากกว่า ๑๐๙ ครั้ง จนได้รับประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระอาจารย์ปารมี ท่านเน้นการสอนให้ภาวนา ด้วยการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ ท่านย้ำเสมอให้ศิษย์อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีจิตมั่นคงในพระพุทธศาสนา ไม่หวั่นไหวในการปฎิบัติธรรม อุปมาเปรียบเหมือนดั่งต้นไม้ ที่ค่อยๆ หยั่งรากแก้วชอนไช ลงไปสู่ใต้ดินลึกอย่างมั่นคง ต้นไม้นั้นจึงจะไม่โค่นล้มโดยง่าย หากเมื่อถึงเวลา ที่จะผลิดอกออกผลในวันใด เมื่อไหร่...ก็เมื่อนั้น.


ประวัติ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส

นามเดิม เกิด การศึกษา อุปสมบท   อำนาจ กลั่นประชา ๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๗ กรุงเทพฯ ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒  
ปัจจุบัน จำพรรษาอยู่ที่ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์


รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญ

๒๕๔๕ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลก
๒๕๔๔ ผลงานชุดทาโร่ห์ รูทออฟเอเชีย ๗๘ ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น ๔ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกีย
๒๕๔๔-๒๕๔๕ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๖ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
๒๕๓๕ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย
๒๕๓๔ ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ออสเตรเลีย
๒๕๒๙ ๑ ปีกับการสร้างผลงานปริศนาธรรมบนหน้าบัน ขนาด ๑๑ x ๗ เมตร ณ วัดเขาสารพัดดี จ.ชัยนาท ถวายเป็นพุทธบูชาโดยไม่รับค่าแรง


ผลงานหนังสือและบทกวี

๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ๒๕๕๑ ๒๕๔๖ ๒๕๔๖ ๒๕๔๔ ๒๕๓๙ ๒๕๓๙ ๒๕๓๘

อยู่กับมาร ความจริงไม่มีใครทุกข์ แรงบันดาลใจในธรรม เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหารย์ คำตอบของชีวิต ปฏิจจสมุปบาท สะพานเชื่อมใจ หนังสือบทกวี The Oneness มาลัยดอกไม้ในดวงตา สวรรค์ติดดิน


ระเบียบการปฎิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว สร้างขึ้นจากจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ผู้ได้มีโอกาสศึกษาและปฎิบัติธรรมในพระบวรพุทธศาสนา และตระหนักถึงคุณประโยชน์ในการปฎิบัติ จึงมีเมตตาจิตปรารถนาจะเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมบ้าง จึงร่วมกันสละกำลังทรัพย์และแรงกายจำนวนมาก เพื่อสร้างสถานปฎิบัติธรรมถวายแด่พุทธบริษัท ๔ ซึ่งประกอบไปด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา

ดังนั้นทุกท่านที่มาใช้สถานที่พักอาศัย ปฏิบัติธรรม โปรดระลึกถึงเจตนาของผู้ร่วมสร้าง ไม่สมควรใช้สถานที่แห่งนี้อย่างผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่เห็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไม่เห็นเป็นที่พักค้างชั่วคราว และปฎิบัติตนไม่เหมาะสมแก่สถานที่อันควรเคารพ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นบาปเวรต่อไปในภายภาคหน้า

ภาพถ่ายภายในวัดพระธาตุผาแก้ว
แผนที่การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านจังหวัดสระบุรีแล้วตรงไป เมื่อถึงแยกวังชมภู ให้เลี้ยวขวาไปทางไร่กำนันจุล ตรงไปจนถึงทางเลี่ยงเมืองที่จะไปพิษณุโลก เลยปั๊มคาลเท็กซ์แล้วเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไป ผ่านแยกทับเบิก เมื่อถึง อบต.แคมป์สน เลี้ยวขวาตรงไปแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งจะถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

http://www.khaokhothailand.com (เขาค้อ ไทยแลนด์ดอทคอม), โทรศัพท์: 08-9206-6080, 08-5158-5953, id line: tahandaonz (ติดต่อโฆษณา)

Find us on Facebook: http://www.facebook.com/khaokho, E-mail: khaokhothailand@gmail.com